Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en zien het als onze verantwoordelijkheid om deze te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. In onze privacyverklaring laten wij je weten welke gegevens wij verzamelen, waarom wij ze verzamelen en waarvoor ze worden gebruikt, zodat jij precies weet hoe wij te werk gaan.

Carwash Kampen B.V. beschermt en bewaart jouw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de wet.

Onze identiteit

Carwash Kampen B.V.
Carlsonstraat 25
8263 CA KAMPEN
Tel: 038-3338212
info@carwashkampen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je je aanmeldt voor één van onze diensten, wordt je gevraagd je persoonsgegevens met ons te delen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het uitvoeren van de betreffende dienst of om, indien nodig, contact met je op te nemen om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij slaan jouw persoonsgegevens op in onze beveiligde servers of die van derden.

Je vindt hier een overzicht van de gegevens die wij van je verzamelen:

De doeleinden

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van te voren toestemming van je hebben gekregen.

Beveiliging

Onze werknemers zijn geïnformeerd en worden geacht zich aan de nieuwe regelgeving te houden. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Als je toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of je neemt aanwijzingen van misbruik waar, neem dan contact op via info@carwashkampen.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de overeengekomen dienstverlening mogelijk te maken. Indien er geen overeenkomst met je tot stand gekomen is, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan een jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carwash Kampen B.V. en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carwashkampen.nl.

Ook voor verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst jouw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter aan je te kunnen aanbieden. Dit is de Google Analytics.

Derden

Wij delen jouw gegevens niet met derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is bij Carwash Kampen B.V. heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om jouw persoonsgegevens en degene die wij verwerken namens jou.

Datalek

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij je z.s.m. Wij vertellen je wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij je ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als je ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.